Ako je vozilo osigurano?

Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu naknade štete na imovini i licima u skladu sa članom 51, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS(Sl. Glasnik RS broj 82/15) a prema priloženoj dokumentaciji niže naznačenoj. Često se za naknadu štete nude posrednici, što je nepotrebno jer Zaštitni fond RS u naznačenim slučajevima nadoknađuje štetu u […]

Ako niste osigurali svoje vozilo?

Zaštitni fond Republike Srpske je u obavezi da naknadi štetu oštećenima, u slučajevima kada lice koje je pričinilo štetu nema zaključen Ugovor o osiguranju za motorno vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila na teritoriji Republike Srpske.

Vodič za vozače

Da li rizik nosite sami? Vozači neosiguranog vozila (putničkog motornog vozila, teretnog motornog vozila, traktora, motocikla, radnih mašina) kad ste odgovorni za nastanak saobraćajne nezgode Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu da nadoknadi oštećenom štetu, a zadržava pravo povrata sredstava (regres) od VAS…