Ako je vozilo osigurano?

Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu naknade štete na imovini i licima u skladu sa članom 51, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS(Sl. Glasnik RS broj 82/15) a prema priloženoj dokumentaciji niže naznačenoj.
Često se za naknadu štete nude posrednici, što je nepotrebno jer Zaštitni fond RS u naznačenim slučajevima nadoknađuje štetu u skladu sa Zakonom bez provizije što nije slučaj sa posrednicima.

Kontakt tel.  služba šteta 051 223 370
centrala 051 226 091

Ukoliko ste imali saobraćajnu nezgodu na teritoriji Republike Srpske sa licem koje je upravljalo sa neosiguranim motornim vozilom, za naknadu štete možete se obratiti Zaštitnom fondu Republike Srpske.
Uz zahtjev za naknadu štete potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

– Prijava-odštetni zahtjev
– Zapisnik o uviđaju policije sa lica mjesta saobraćajne nezgode ili uviđajni zapisnik nadležnog tužilaštva,
– skica lica mjesta,
– alkotest (ako je rađen),
– zapisnik o oštećenju vozila od stručnih licaDruštva za osiguranje, (original) ili od sudskih vještaka mašinske struke,
– kopija potvrde o registraciji,
– kopija potvrde o vlasništvu,
– fotografije u boji, oštećenog vozila,
– medicinska dokumentacija o povredama u saobraćajnoj nezgodi,
– punomoć,
– obdukcijski nalaz u slučaju stradanja u saobraćajnoj nezgodi,
– ostala lična dokumenta, žiro račun, lične karte, izvodi iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i druga potrebna dokumentacija

U slučaju štete prouzrokovane nepoznatim vozilom, Zaštitni fond će nadoknaditi štetu na stvarima, ako je nadoknadio štetu zbog smrti ili teške tjelesne povrede nastale u istoj saobraćajnoj nezgodi, a koje su zahtijevale bolničko liječenje u trajanju od najmanje pet dana, pri čemu oštećeni snosi učešće u šteti na stvarima u iznosu od 950 KM.