Poslovi i zadaci

Zaštitni fond dužan je da izvršava obavezu naknade štete trećem oštećenom licu nastale na teritoriji Republike Srpske na osnovu:

šteta na licima, ako ih prouzrokuje nepoznato vozilo
šteta na licima i stvarima, ako ih prouzrokuje vozilo čiji vlasnik nije zaključio ugovor o osiguranju od autoodgovornosti
osiguranih suma putnicima u javnom prevozu, u slučaju da nije zaključen ugovor iz člana 2. tačka 1) ovog zakona
šteta iz ugovora o obaveznom osiguranju iz člana 2. t. 1) i 2) ovog zakona, koje nisu mogle biti nadoknađene iz stečajne ili likvidacione mase društva za osiguranje.

Izuzetno, u slučaju štete prouzrokovane nepoznatim vozilom, Zaštitni fond će nadoknaditi štetu na stvarima, ako je nadoknadio štetu zbog smrti ili teške tjelesne povrede nastale u istoj saobraćajnoj nezgodi, a koje su zahtijevale bolničko liječenje u trajanju od najmanje pet dana, pri čemu oštećeni snosi učešće u šteti na stvarima u iznosu od 950 KM.

Nakon isplate odštete, Zaštitni fond Republike Srpske preuzima sva prava oštećenog koja proizilaze iz nezgode, prema licu koje je odgovorno za štetu ili njegovom osiguravaču, kao i prema sredstvima društva za osiguranje koje je u postupku posebne likvidacije.

Nadzor nad radom i kontrolu poslovanja Zaštitnog fonda Republike Srpske vrši Agencija za osiguranje Republike Srpske.