Vodič za vozače

Da li rizik nosite sami?
Vozači neosiguranog vozila (putničkog motornog vozila, teretnog motornog vozila,
traktora, motocikla, radnih mašina) kad ste odgovorni za nastanak saobraćajne
nezgode Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu da nadoknadi oštećenom
štetu, a zadržava pravo povrata sredstava (regres) od VAS…

Član 2. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Službeni Glasnik RS broj:82/15) glasi:

Vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju u smislu ovog zakona su:

1) osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim putnika u
vazdušnom saobraćaju,
2) osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (u
daljem tekstu: osiguranje od autoodgovornosti),
3) osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim
licima i putnicima i
4) osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu
trećim licima.

Član 50. istog zakona glasi:

(1) Zaštitni fond je pravno lice sa sjedištem u Banjoj Luci, nadležno da pokriva štete koje
ne mogu biti nadoknađene obaveznim osiguranjem, kao i da obavlja druge poslove u
skladu sa zakonom.

(1) Nadzor nad poslovanjem Zaštitnog fonda vrši Agencija.(2) Organi Zaštitnog fonda su skupština članova, upravni odbor i direktor.(3) Zaštitni fond ima statut kojim se uređuju:

1) organizacija i način poslovanja,
2) upravljanje i rukovođenje,
3) finansiranje i finansijsko poslovanje i
4) druga pitanja u vezi sa poslovanjem Zaštitnog fonda.
(5) Agencija daje prethodnu saglasnost na statut Zaštitnog fonda, kao i na njegove
izmjene i dopune.

U vršenju nadzora nad poslovanjem Zaštitnog fonda shodno se primjenjuju odredbe
propisa kojima se uređuje osnivanje i poslovanje društava za osiguranje koje se
odnose na regulatorne ciljeve, opšta ovlašćenja Agencije, pravila postupka i
mjere nadzora.

Član 51. istog zakona propisane su obaveze Zaštitnog fonda i isti glasi:

(1) Zaštitni fond dužan je da izvršava obavezu naknade štete trećem oštećenom licu
nastale na teritoriji Republike Srpske na osnovu:

1) šteta na licima, ako ih prouzrokuje nepoznato vozilo,
2) šteta na licima i stvarima, ako ih prouzrokuje vozilo čiji vlasnik nije zaključio ugovor
o osiguranju od autoodgovornosti,
3) osiguranih suma putnicima u javnom prevozu, u slučaju da nije zaključen ugovor iz
člana 2. tačka 1) ovog zakona i
4) šteta iz ugovora o obaveznom osiguranju iz člana 2. t. 1) i 2) ovog zakona, koje nisu
mogle biti nadoknađene iz stečajne ili likvidacione mase društva za osiguranje.

(2) Izuzetno, u slučaju štete prouzrokovane nepoznatim vozilom, Zaštitni fond će
nadoknaditi štetu na stvarima, ako je nadoknadio štetu zbog smrti ili teške tjelesne
povrede nastale u istoj saobraćajnoj nezgodi, a koje su zahtijevale bolničko
liječenje u trajanju od najmanje pet dana, pri čemu oštećeni snosi učešće u
šteti na stvarima u iznosu od 950 KM.

Član 54. istog zakona glasi:

(1) Pravna lica koja obavljaju poslove zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja,
kao i  druga pravna i fizička lica koja su na bilo koji način neposredno  oštećenom licu
nadoknadili štetu ili dio štete, nemaju pravo na povrat isplaćenog iznosa, odnosno ne
mogu isticati regresne zahtjeve prema Zaštitnom fondu.

(2) Zaštitni fond preuzima prava oštećene strane prema pravnim licima koja obavljaju
poslove zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i drugim pravnim i fizičkim
licima do iznosa koji je Zaštitni fond isplatio oštećenom licu.

(3) Zaštitni fond ima pravo na naknadu od lica koje je odgovorno za štetu, tj. od vozača
koji nije bio osiguran, najviše do iznosa 12 prosječnih neto plata u Republici Srpskoj.

(4) Ako Zaštitni fond isplati štetu koju prouzrokuje nepoznato vozilo, te se naknadno
pronađe odgovorno lice i vozilo čijom je upotrebom prouzrokovana šteta i utvrdi se odgovorno
društvo za osiguranje, Zaštitni fond ima pravo na naknadu do isplaćenog iznosa štete i
opravdanih troškova od odgovornog društva za osiguranje.

(5)U slučaju pronalaska odgovornog lica iz stava 4. ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih
poslova o tome obavještava Zaštitni fond.

„Nakon isplate odštete, Zaštitni fond RS preuzima sva prava oštećenog koja proizilaze iz
nezgode, prema licu koje je odgovorno za štetu…“
To znači, da je vozač neregistrovanog i neosiguranog vozila, koji je odgovoran za
nastanak saobraćajne nezgode D U Ž A N da vrati Zaštitnom fondu RS isplaćeni
iznos naknade odštete.
Ovi iznosi su daleko veći od troškova registracije i osiguranja vozila.

Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da su odštete po povredama nastalim u saobraćajnim
nezgodama znatno veće od odšteta na imovini, a često zajedno dostižu iznose od više
hiljada pa i desetina hiljada KM.
Registrujte Vaše vozilo, preveliki je rizik voziti neosigurano vozilo, kojim se može
prouzrokovati šteta koju ste dužni nadoknaditi, a da Vaš standard to lako može podnijeti!

Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na telefone:
051 226-091,226-092,226-093,226-099,223-370 i 223-371, ili E-mail info@zfrs.org

Prosječno isplaćena šteta u Zaštitnom fondu Republike Srpske iznosi preko
3.500,00 KM, a prosječna polisa autoodgovornosti iznosi oko 350,00 KM.

Član 207, stav 1. Zakona o osnovima bezbjedosti saobraćaja na putevima u BiH
(Službeni Glasnik BiH broj: 6/06 i Službeni Glasnik RS broj:96/06,57/07), glasi:
„Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu
registrovana, o čemu se vodi evidencija, u skladu s odgovarajućim zakonom o
centralnoj evidenciji i razmjena podataka“.

Član 14., stav 4. Pravilnika o registraciji vozila (Službeni Glasnik BiH broj:
22/07, 41/07 i 54/07 i Službeni Glasnik RS broj: 25/07, 46/0, 67/07 i 88/08) glasi:
„Za traktore, radne mašine i motokultivatore, kao i vozila čija zapremina motora ne
prelazi 50 cm3 važenje registracije nije vremenski ograničeno, uz obavezu
posjedovanja potvrde o izvršenom tehničkom pregledu vozila i osiguranju vozila
koje ne smije biti starije od godinu dana“.

Član 15. stav 4. istog zakona glasi :
„Nakon isplate odštete, Zaštitni fond RS preuzima sva prava oštećenog koja proizilaze
iz nezgode, prema licu koje je odgovorno za štetu…“
To znači, da je vozač neregistrovanog i neosiguranog vozila, koji je odgovoran za
nastanak saobraćajne nezgode D U Ž A N da vrati Zaštitnom fondu RS isplaćeni iznos
naknade odštete.
Ovi iznosi su daleko veći od troškova registracije i osiguranja vozila.

Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da su odštete po povredama nastalim u saobraćajnim
nezgodama znatno veće od odšteta na imovini, a često zajedno dostižu iznose od više
hiljada pa i desetina hiljada KM.
Registrujte Vaše vozilo, preveliki je rizik voziti neosigurano vozilo, kojim se može
prouzrokovati šteta koju ste dužni nadoknaditi, a da Vaš standard to lako može podnijeti!

S poštovanjem,
Zaštitni fond Republike Srpske