Ako niste osigurali svoje vozilo?

Zaštitni fond Republike Srpske je u obavezi da naknadi štetu oštećenima, u slučajevima kada lice koje je pričinilo štetu nema zaključen Ugovor o osiguranju za motorno vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila na teritoriji Republike Srpske.

 Pravna lica koja obavljaju poslove zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja,
kao i druga pravna i fizička lica koja su na bilo koji način neposredno oštećenom licu
nadoknadili štetu ili dio štete, nemaju pravo na povrat isplaćenog iznosa, odnosno ne mogu
isticati regresne zahtjeve prema Zaštitnom fondu.

Zaštitni fond preuzima prava oštećene strane prema pravnim licima koja obavljaju
poslove zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i drugim pravnim i fizičkim
licima do iznosa koji je Zaštitni fond isplatio oštećenom licu.

Zaštitni fond ima pravo na naknadu od lica koje je odgovorno za štetu, tj. od vozača
koji nije bio osiguran, najviše do iznosa 12 prosječnih neto plata u Republici Srpskoj.
Zaštitni fond Republike Srpske daje mogućnost plaćanja regresa u ratama, vansudskim putem, pri čemu se sklapa Sporazum o načinu plaćanja regresa.

Ukoliko se ne postigne Sporazum o načinu plaćanja regresa vansudskim putem, Zaštitni fond Republike Srpske svoja potraživanja će zatražiti sudskim putem, što za lice koje je pričinilo štetu stvara i dodatne troškove.
Ukoliko niste osigurali svoje vozilo a imali ste saobraćajnu nezgodu potrebno je da popunite obrazac Izjava i dostavite istu na adresu Zaštitnog fonda Republike Srpske.

Registrujte Vaše vozilo!

Prevelik je rizik voziti neosigurano vozilo, kojim se može prouzrokovati šteta,
koju ste dužni nadoknaditi, a Vaš standard to teško može podnijeti.